Personal Loan


Personal Loan

How about a personal loan together?

The personal loan is part of the consumer credit, as the credit. The personal loan can be used for example for the purchase of a new car, a television or a kitchen. You will at once a fixed amount in hands, you will solve. During the term of steps down You do this at a fixed interest rate per year, you negotiate for the entire duration.

Personal loan for fixed amount

Do you want to take out a personal loan? You borrow a fixed amount ranging from a few hundred or a few thousand dollars, up to several tens of thousands of euros. Calculate the amount you need and go to the bank to see if you can borrow it. Based on your (gross) income The bank will furthermore propose a specific term, by which you can calculate. Monthly costs Look at the interest you pay on a personal loan and compare this example with the interest on a credit.

Maturity and repayment

A personal loan has a fixed maturity, which you use to solve the loan amount. Off Lends example € 12,000 for 10 years, based on a linear repayment? Then solves every year € 1,200 off, meaning that you pay € 100 per month in repayments. The repayment every month as high, the absolute amount of interest you pay is a little lower each year because the debt decreases. At the end of the term, you have the personal loan fully repaid and you are free of this debt. You can, of course, from that moment a new loan to finance a new purchase.

Note: You can not stand just fine free extra repayments on a personal loan, so go after it in the terms that the bank sets.

fixed interest rate

The personal loan uses a fixed interest rate that you choose for the entire duration. The bank discloses an annual percentage rate (APR), which is a fraction can be higher than the interest you pay later. This has to do with the fact that you pay interest monthly, while it is an interest which is calculated annually. You can calculate the total interest cost to determine what personal loan will cost you over the several years, regardless of the loan amount that you must repay.

loan applications

Apply for loan at the bank in 4 steps

Do you want to apply for a loan? The bank will typically use four steps above. You apply for the loan online or through a consultant to the bank will request the keys, you will receive the offer and you can eventually fix to make the loan.

Online loan applications

You can apply for the loan by making an online calculation of your maximum loan or to contact an adviser to the bank. Additionally, you can visit branches of the bank to do there. Using your personal information an application Be sure to include your personal information, your income and your fixed expenses each month.

Examination of the application

The bank will test your application, to determine whether you are eligible for the credit. Once you borrow, there remain fewer funds for other expenses, which the bank must determine whether the monthly payments do not rise too high. You can apply for the loan, but the bank will provide this BKR only when a check is not a problem.

Tip: If you borrow money and have a negative BKR quotation? You can then turn to loans such as the flash, all you need is yourself to ensure that you can repay it. Timely

Receipt of the offer

You can apply for your loan and have it by the bank keys, which will send you the quote if the application is approved. The quote you receive, usually within a few days and after 30 days valid, so you can look there. Quietly Look at the interest rate, the amount you can borrow and how you will repay the money. Again

Confirm loan and receive the money

Do you agree with the quote? Then you can finally apply for the loan by signing the quotation and confirmation. Please send the offer back to the bank, together with the documents they demand. Within a few days until you receive a confirmation from the bank. You can apply for a loan that way and use it all within a few days, for example, to a beautiful new kitchen, a washing machine, a television or a car purchase.

 

Persoonlijke lening

 

Hoe zit een persoonlijke lening in elkaar?

De persoonlijke lening behoort tot het consumptief krediet, net als het doorlopend krediet. De persoonlijke lening kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe auto, een televisie of een keuken. U krijgt in één keer een vast bedrag in handen, dat u tijdens de looptijd in stappen af zal lossen. U doet dit tegen een vast rentepercentage per jaar, dat u afspreekt voor de gehele looptijd.

Persoonlijke lening voor vast bedrag

Wilt u een persoonlijke lening afsluiten? U leent een vast bedrag, variërend van een paar honderd of een paar duizend euro, tot maximaal enkele tienduizenden euros. Bereken het bedrag dat u nodig heeft en ga bij de bank na of u dit op basis van uw (bruto) inkomen kunt lenen. De bank zal u bovendien een bepaalde looptijd voorstellen, aan de hand waarvan u de maandelijkse kosten kunt berekenen. Kijk goed naar de rente die u betaalt over een persoonlijke lening en vergelijk dit bijvoorbeeld met de rente over een doorlopend krediet.

Looptijd en aflossen

Een persoonlijke lening kent een vaste looptijd, die u gebruikt om het geleende bedrag af te lossen. Leent u bijvoorbeeld €12.000 gedurende 10 jaar, op basis van een lineaire aflossing? Dan lost u ieder jaar €1.200 af, wat betekent dat u €100 per maand aan aflossing betaalt. De aflossing is iedere maand even hoog, het absolute bedrag aan rente dat u betaalt wordt ieder jaar een beetje lager, omdat de schuld afneemt. Aan het eind van de looptijd heeft u de persoonlijke lening volledig afgelost en bent u vrij van deze schuld. U kunt vanaf dat moment uiteraard een nieuwe lening afsluiten om een nieuwe aankoop te financieren.

Let op: U kunt op een persoonlijke lening niet standaard zomaar boetevrij extra aflossen, dus ga dit na in de voorwaarden die de bank stelt.

Vast rentepercentage

De persoonlijke lening maakt gebruik van een vast rentepercentage, dat u voor de gehele looptijd kiest. De bank vermeldt een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP), dat een fractie hoger kan liggen dan de rente die u betaalt. Dit heeft te maken met het feit dat u de rente maandelijks betaalt, terwijl het gaat om een rente die per jaar wordt berekend. U kunt de totale rentekosten berekenen om na te gaan wat de persoonlijke lening u over de verschillende jaren kost, los van het geleende bedrag dat u dient af te lossen.

Lening aanvragen

Lening aanvragen bij de bank in 4 stappen

Wilt u een lening aanvragen? De bank zal hiervoor doorgaans 4 stappen hanteren. U vraagt de lening online of via een adviseur aan, de bank zal de aanvraag toetsen, u ontvangt de offerte en u kunt die uiteindelijk bevestigen om gebruik te kunnen maken van de lening.

Lening online aanvragen

U kunt de lening aanvragen door online een berekening van uw maximale lening te maken, of contact op te nemen met een adviseur van de bank. Daarnaast kunt u terecht op kantoren van de bank, om daar aan de hand van uw persoonlijke gegevens een aanvraag te doen. Vermeld in ieder geval uw persoonlijke gegevens, uw inkomsten en uw vaste uitgaven per maand.

Toetsing van de aanvraag

De bank zal uw aanvraag toetsen, om na te gaan of u voor het krediet in aanmerking komt. Zodra u leent blijven er minder middelen over voor andere uitgaven, waardoor de bank dient vast te stellen of de maandlasten niet te hoog oplopen. U kunt zelf de lening aanvragen, maar de bank zal u deze alleen verstrekken wanneer een BKR-check geen problemen oplevert.

Tip: Wilt u geld lenen en heeft u een negatieve BKR-notering? U kunt zich dan wenden tot bijvoorbeeld de flitskredieten, al dient u er dan zelf voor te zorgen dat u deze tijdig kunt terugbetalen.

Ontvangst van de offerte

U kunt uw lening aanvragen en deze door de bank laten toetsen, die u een offerte toe zal sturen indien de aanvraag akkoord is. De offerte ontvangt u doorgaans binnen enkele werkdagen en is zo’n 30 dagen geldig, waardoor u er rustig naar kunt kijken. Kijk goed naar het rentepercentage, het bedrag dat u kunt lenen en de wijze waarop u het geld weer zal aflossen.

Lening bevestigen en het geld ontvangen

Gaat u akkoord met de offerte? Dan kunt u definitief de lening aanvragen door de offerte te ondertekenen en daarmee te bevestigen. Stuur de offerte terug naar de bank, samen met de documenten waar zij om vragen. Binnen een tot enkele werkdagen ontvangt u een bevestiging van de bank. U kunt op die manier een lening aanvragen en deze al binnen enkele dagen gebruiken, bijvoorbeeld om een mooie nieuwe keuken, een wasmachine, een televisie of een auto aan te schaffen.

Like it.? Share it: