Mortgage


Mortgage

 

What is a good mortgage?

A mortgage can easily cost a few thousand dollars, but what is it exactly opposite? A mortgage is a complex financial product, so the vast majority of homebuyers are using an advice. It is possible without mortgage to close a mortgage already leading in some cases to an end more expensive mortgage. The mortgage consists of an explanation of the different types of mortgages, calculating the maximum mortgage, requesting them and the guidance in eg the notary during the passage of the mortgage.

Preference for the type of mortgage

A mortgage consists firstly explain the different types of mortgages. Since January 1, 2013 it is no longer possible to take advantage of mortgage interest when you close a new interest-only mortgage, which it usually is not more interesting option. You can choose a linear mortgage or an annuity mortgage, all these concepts will probably not directly say what. How do the interest payments are the payments and how that develops over time? During a mortgage mortgage advisor can help you to make, taking into account your current financial situation and that in the future a choice.

Maximum mortgage calculator

In addition, the mortgage advisor can help you through the mortgage to get, so you can do. Real application to the bank, the maximum mortgage You will need to start from the gross income that is available, plus any structural bonuses. On the other hand, you need to pull here, to come. Available to the taxable income of the current appropriations off On that basis, you can calculate the maximum mortgage when the mortgage, to determine whether you can buy your dream home, or you for that also should use a portion own money.

Application of the mortgage with the bank

Finally, a mortgage can help you in doing the complete loan at the bank, which in many cases you can do alone. Using a consultant in the mortgage If the bank agrees and you provide mortgage advice typically includes support for the visit to the notary. The mortgage consists of guidance during the passage of the mortgage, often in combination with a flower to congratulate you. In that respect, the mortgage has several facets, so you pay a fair price for the support and services you receive at the other end.

 

Hypotheekadvies

 

Waaruit bestaat een goed hypotheekadvies?

Een hypotheekadvies kost u gemakkelijk een paar duizend euro, maar wat staat daar precies tegenover? Een hypotheek is een complex financieel product, waardoor verreweg het grootste deel van de huizenkopers gebruik maakt van een advies. Het is mogelijk om een hypotheek zonder hypotheekadvies af te sluiten, al leidt dat in sommige gevallen tot een uiteindelijk duurdere hypotheek. Het hypotheekadvies bestaat uit een uitleg over de verschillende soorten hypotheken, het berekenen van de maximale hypotheek, het aanvragen hiervan en de begeleiding bij bijvoorbeeld de notaris tijdens het passeren van de hypotheek.

Voorkeur voor het type hypotheek

Een hypotheekadvies bestaat allereerst uit uitleg over de verschillende soorten hypotheken. Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk te profiteren van hypotheekrenteaftrek wanneer u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit, waardoor dat doorgaans geen interessante optie meer vormt. U kunt kiezen voor een lineaire hypotheek of een annuïtaire hypotheek, al zullen die begrippen u wellicht niet direct wat zeggen. Hoe verhouden de rentebetalingen zich tot de aflossingen en hoe ontwikkelt zich dat tijdens de looptijd? Tijdens een hypotheekadvies kan de hypotheekadviseur u helpen om een keuze te maken, rekening houdend met jullie huidige financiële situatie en die in de toekomst.

Maximale hypotheek berekenen

Daarnaast kan de hypotheekadviseur u tijdens het hypotheekadvies helpen om de maximale hypotheek te berekenen, zodat jullie een reële aanvraag bij de bank kunnen doen. Hiervoor dient u uit te gaan van het bruto inkomen dat beschikbaar is, plus eventuele structurele bonussen. Aan de andere kant dient u de huidige kredieten hier van af te trekken, om tot het beschikbare belastbare inkomen te komen. Aan de hand daarvan kunt u tijdens het hypotheekadvies de maximale hypotheek berekenen, om na te gaan of u uw droomhuis kunt kopen, of dat u daarvoor tevens gebruik dient te maken van een deel eigen geld.

Aanvraag van de hypotheek bij de bank

Tenslotte kan een hypotheekadvies u tijdens het hypotheekadvies helpen bij het doen van de hypotheekaanvraag bij de bank, wat u in veel gevallen alleen via een adviseur kunt doen. Indien de bank akkoord gaat en u de hypotheek verstrekt bestaat het advies doorgaans uit ondersteuning bij het bezoek aan de notaris. Het hypotheekadvies bestaat dan uit begeleiding tijdens het passeren van de hypotheekakte, vaak in combinatie met een bloemetje om u te feliciteren. Wat dat betreft kent het hypotheekadvies diverse facetten, waardoor u een eerlijke prijs betaalt voor de ondersteuning en dienstverlening die u aan de andere kant ontvangt.

Like it.? Share it: